„ZADUMANY KOTEK”
"Zadumany kotek"

             Akwarela 28,5 x 15 cm, wyk. 07.2921 r.