„AUTOPORTRET”

 Karton, ołówki  ART  PASTEL – sepia